ข้อตกลงการใช้

ข้อตกลงการใช้

ข้อตกลงการบริการของ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd.

ยินดีต้อนรับสู่ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd.!

ก่อนยอมรับข้อตกลง คุณควรอ่านเนื้อหาทั้งหมดของข้อตกลงอย่างละเอียด และเข้าใจข้อกำหนดของข้อตกลงโดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ จำกัด หรือข้อยกเว้น ข้อ จำกัด หรือข้อยกเว้นเป็นตัวหนาหรือเน้นในรูปแบบอื่นเพื่อดึงดูดความสนใจของคุณ ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขของข้อตกลง โปรดติดต่อแผนกธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บริการก่อนที่คุณจะอ่านและยอมรับข้อกำหนดทั้งหมดของข้อตกลง ข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และกฎเกณฑ์ ฯลฯ เมื่อคุณเลือก "ตกลงและส่งข้อตกลง" (ดูหน้าการลงทะเบียนสำหรับข้อความโดยละเอียด) และทำตามขั้นตอนการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น หรือคุณใช้บริการในรูปแบบใด ๆ จะถือว่าคุณได้อ่านและตกลงกับ ข้อจำกัดของข้อตกลงและกฎข้างต้น ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลง บริษัท Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. มีสิทธิ์ที่จะจำกัด ระงับ หรือยุติบริการสำหรับคุณเพียงฝ่ายเดียว และมีสิทธิ์ตรวจสอบความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของคุณ

 

ข้อตกลงการบริการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อตกลง") ลงนามโดยคุณและ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. นโยบายความเป็นส่วนตัวและเนื้อหาอื่นๆ . ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะประกาศโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตส่งข้อความโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม เมื่อมีการประกาศ ข้อตกลงและกฎที่เปลี่ยนแปลงจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบเพิ่มเติมเพื่อขอความยินยอม ในกรณีที่คัดค้านการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ให้หยุดใช้บริการของ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. หากคุณยังคงใช้งานต่อไป จะถือว่าคุณไม่มีข้อคัดค้านต่อกฎที่เปลี่ยนแปลงและตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎเหล่านี้

 

คำจำกัดความของข้อกำหนด

1.1 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์หมายถึงระบบซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดย Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. ซึ่งดาวน์โหลดและติดตั้งและปรับใช้ในเทอร์มินัลมือถือของระบบที่ระบุ

 

1.2 บริการหมายถึงบริการที่จัดหาให้คุณโดย Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และซัพพลายเออร์ของบริษัท คุณสามารถใช้บริการดังกล่าวบนเทอร์มินัลมือถือด้วยซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต

 

บริการ

2.1 Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. นำเสนอบริการจัดการอุปกรณ์ชีวิตอัจฉริยะ โดยอ้างอิงจากการเข้าถึงเทอร์มินัลอัจฉริยะบน Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และแพลตฟอร์มอัจฉริยะของผู้จัดหาผ่าน Changzhou TM Innovation Technology Co. ., Ltd. ควบคุมและตระหนักถึงการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อัจฉริยะ เนื้อหาบริการประกอบด้วยการจัดการอุปกรณ์อัจฉริยะ การเชื่อมโยงระหว่างฉากและรายงานการวิเคราะห์ ฯลฯ ฟังก์ชันดังกล่าวอาจได้รับการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้หรือดุลยพินิจของผู้ให้บริการที่เปลี่ยนแปลงไป และการจัดหาบริการอาจถูกระงับเนื่องจากการบำรุงรักษาปกติและไม่สม่ำเสมอ

 

สาม. ขอบเขตการให้บริการ

 

3.1 Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. ให้สิทธิ์แก่คุณในการใช้ผลิตภัณฑ์ตามซอฟต์แวร์นี้

 

3.2 ห้ามมิให้อนุญาต ขาย ให้เช่า โอน ออกผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใดๆ หรือใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่นๆ 3.2 เนื่องจากข้อจำกัดของแพลตฟอร์มและเทอร์มินัลการปรับซอฟต์แวร์ คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตในแพลตฟอร์มระบบที่ได้รับอนุญาตและเทอร์มินัลเท่านั้น หากคุณติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตบนอุปกรณ์ปลายทางอื่น ๆ อาจทำให้ฮาร์ดแวร์หรือฟังก์ชันซอฟต์แวร์ของคุณเสียหายได้

 

3.3 คุณรับทราบว่าซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และห้ามไม่ให้มีแอปพลิเคชันและใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต หากจำเป็นต้องดำเนินการเชิงพาณิชย์ดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าและได้รับอนุญาตจาก Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd.

 

3.4 Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และซัพพลายเออร์ของบริษัทอาจเปลี่ยนแปลง อัปเกรด หรือโอนซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตหรือฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว และอาจเพิ่มฟังก์ชันหรือบริการใหม่ในระบบซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีข้อตกลงแยกต่างหากที่มาพร้อมกับฟังก์ชันหรือบริการใหม่ดังกล่าว คุณมีสิทธิ์ได้รับฟังก์ชันและบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ด้วย

 

3.5 คุณจะต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ และความถูกต้องตามกฎหมายของข้อมูลที่ป้อนเข้าและความถูกต้องตามกฎหมายของวิธีการที่คุณได้รับข้อมูล และจะสำรองข้อมูลและข้อมูลเป็นครั้งคราว คุณจะต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับความเสียหายและการสูญหายของข้อมูลดังกล่าว 

3.6 คุณต้องเก็บหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านของคุณไว้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่มีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยสำหรับบัญชีของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยรหัสผ่านของผู้ใช้) คุณต้องแจ้งให้ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. ทราบทันเวลา และ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะช่วยคุณใน ดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้อง มิฉะนั้น คุณจะถือว่าพฤติกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณและคุณจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด

 

บุคคลที่สาม

4.1 คุณรับทราบว่าบริการบางอย่างของ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และซัพพลายเออร์จะขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์หรือบริการที่จัดหาโดยบุคคลที่สาม บริการดังกล่าวตั้งขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการสมัครของคุณและได้รับอนุญาตทางกฎหมายที่จำเป็นจากบุคคลที่สาม

 

4.2 ผลิตภัณฑ์รวมถึงข้อมูลและบริการบางอย่างของบุคคลที่สาม Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และซัพพลายเออร์ของบริษัทไม่มีการควบคุมหรือรับผิดชอบข้อมูลและบริการของบุคคลที่สาม

 

4.3 คุณรับทราบว่า Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และซัพพลายเออร์ของบริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจะใช้หรือมีการบริการดังกล่าวเสมอ หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ที่จัดเตรียมโดยบุคคลที่สามรายเดียวกันนั้นจะถูกใช้ในอนาคต ในทำนองเดียวกัน อาจใช้บริการที่คล้ายคลึงกันที่จัดหาโดยบุคคลที่สามรายอื่น เมื่อสมัครใช้งาน ซอฟต์แวร์หรือบริการที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้

 

มาตรฐานการสมัครบริการ

5.1 คุณจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตในลักษณะปกติ วิธีต่อไปนี้ละเมิดมาตรฐานแอปพลิเคชัน:

 

1) เผยแพร่หรือแบ่งปันไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม รหัสที่เป็นอันตราย หรือซอฟต์แวร์ที่จงใจสร้างความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูล

 

2) รวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่น ที่อยู่อีเมล และอื่นๆ

 

3) ใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่เป็นอันตรายโดยอัตโนมัติ ทำให้เซิร์ฟเวอร์โหลดเกิน หรือรบกวนหรือสร้างความเสียหายให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์และลิงก์เครือข่ายในรูปแบบอื่นๆ

 

4) พยายามเยี่ยมชมข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หรือข้อมูลการสื่อสารของผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต

 

5) รบกวนหรือสร้างความเสียหายให้กับแอปพลิเคชันการผลิตโดยผู้ใช้รายอื่น

 

5.2 คุณเข้าใจและยอมรับว่า:

 

1) Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะพิจารณาว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดมาตรฐานข้างต้นหรือไม่ และระงับหรือยุติใบอนุญาตการสมัครของคุณตามผลการพิจารณาหรือใช้ข้อจำกัดอื่นๆ ตามข้อตกลง

 

2) Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะลบข้อมูลโดยตรงที่ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้อื่น หรือละเมิดข้อตกลงที่ออกโดยคุณเมื่อใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต

 

3) หากบุคคลที่สามได้รับความเสียหายจากการละเมิดมาตรฐานการสมัคร คุณจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายในนามของคุณโดยอิสระ และปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จากความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดจากสิ่งนั้น มิฉะนั้น Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. มีสิทธิ์เรียกร้องค่าชดเชย

 

4) หาก Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และซัพพลายเออร์ของบริษัทได้รับความเสียหายจากการละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลง คุณจะต้องชดเชย Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และซัพพลายเออร์ของบริษัทสำหรับความสูญเสียและ (หรือ ) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากมัน

 

มาตรฐานเนื้อหาสารสนเทศ

6.1 คุณสัญญาว่าคุณจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยการใช้บริการ การกระทำและพฤติกรรมดังกล่าวรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง):

 

6.1.1 การอัปโหลด ถ่ายโอน หรือแบ่งปันข้อมูลที่มีเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 

1) คัดค้านหลักการพื้นฐานที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ

 

2) คุกคามความปลอดภัยของรัฐ เปิดเผยความลับของรัฐ บ่อนทำลายอำนาจรัฐ และบ่อนทำลายความสามัคคีของรัฐ

 

3) ทำลายเกียรติและผลประโยชน์ของรัฐ;

 

4) ยุยงให้เกิดความเกลียดชัง การเลือกปฏิบัติ และบ่อนทำลายความสามัคคีของชาติ

 

5) การทำลายนโยบายทางศาสนาของรัฐและสนับสนุนลัทธินอกรีตและลัทธิศักดินา

 

6) ปล่อยข่าวลือ ทำลายระเบียบสังคม และทำลายความมั่นคงทางสังคม

 

7) เผยแพร่ความลามกอนาจาร ภาพลามก การพนัน ความรุนแรง การฆาตกรรมและความหวาดกลัวหรือการสนับสนุนอาชญากรรม

 

8) ดูหมิ่นหรือใส่ร้ายผู้อื่นและละเมิดสิทธิตามกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้อื่น

 

9) มีเนื้อหาที่หลอกลวง การฉ้อโกง อันตราย การคุกคาม การละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น การล่วงละเมิด การละเมิด การใส่ร้ายป้ายสี ความหยาบ ความไม่เหมาะสม หรือเนื้อหาที่น่ารังเกียจทางศีลธรรม

 

10) มีเนื้อหาอื่นๆ ที่ถูกจำกัดหรือห้ามโดยกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ บทบัญญัติ และมาตรฐานทางกฎหมายอื่นๆ

ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นโยบายส่วนบุคคลและข้อมูล

 

7.1 เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของและการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การรวบรวม การใช้ แบ่งปัน การจัดเก็บและการปกป้อง ฯลฯ ของข้อมูลของคุณ เปิดเผย ขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. อย่างละเอียด

 

แปด. ข้อยกเว้นข้อ

 

8.1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายและข้อบังคับ บริษัท Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย ความถูกต้อง ความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แต่ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. ไม่สามารถรับประกันได้เช่นเดียวกันเนื่องจากข้อจำกัดของเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน

8.2 คุณเข้าใจว่า Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยและการผิดนัดของบุคคลที่สาม

8.3 คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บของบุคลากรหรือการบาดเจ็บโดยบังเอิญหรือโดยอ้อมที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุต่อไปนี้: 1) บุคคลที่สามใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต; 2) ค่าใช้จ่ายและความสูญเสียที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต 3) ความเข้าใจผิดของคุณเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต; 4) ความสูญเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งเกิดจากเหตุผลที่ไม่ได้มาจาก Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd.

8.4 ซอฟต์แวร์ที่มาจากซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ ที่ไม่ได้พัฒนาและเผยแพร่โดย Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. หรือการพัฒนาและเผยแพร่ไม่อนุญาตโดย Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. เป็นซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย การดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้งานซอฟต์แวร์ดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่คาดเดาไม่ได้ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะปราศจากความรับผิดชอบทางกฎหมายและข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะมีสิทธิ์ระงับหรือยุติใบอนุญาตแอปพลิเคชันและ/หรือบริการอื่นๆ ทั้งหมด

8.5 คุณได้รับแจ้งว่าการใช้ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และแพลตฟอร์มอัจฉริยะของซัพพลายเออร์เกี่ยวข้องกับบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่ไม่เสถียรในลิงก์ทั้งหมด แม้ว่า Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะใช้มาตรการป้องกัน แต่บริการอาจถูกระงับ ยุติ ล่าช้า ได้รับความทุกข์ทรมานจากการจำกัดแอปพลิเคชันหรือความล้มเหลวของแอปพลิเคชันอันเนื่องมาจากข้อบกพร่องโดยธรรมชาติของอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของ ฝ่ายใดๆ ในข้อตกลงนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไฟไหม้ น้ำท่วม การโจมตีของผู้ก่อการร้าย โรคระบาด ภัยธรรมชาติ การจลาจล ไวรัสเทอร์มินัล การโจมตีของแฮ็กเกอร์ ความผิดพลาดของเครือข่าย และข้อผิดพลาดของเทอร์มินัล) คุณตกลงที่จะแบกรับความเสี่ยงที่กล่าวมาและตกลงว่า Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. ไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ เมื่อการให้บริการตามปกติได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงที่กล่าวมาข้างต้น

 

การบอกเลิกสัญญาและการละเมิดข้อตกลง

9.1 คุณควรเข้าใจว่าคุณจะใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตตามขอบเขตการอนุญาต เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์และเนื้อหาที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ และปฏิบัติตามภาระผูกพันตามข้อตกลงเมื่อใช้บริการของ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะยุติการอนุญาตใช้งานหากคุณละเมิดข้อตกลงในสาระสำคัญ

 

9.2 การใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณต้องอาศัยบริการสนับสนุนที่จัดหาโดยบริษัทที่เกี่ยวข้องของ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. การละเมิดข้อกำหนด ข้อตกลง กฎ การประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน อาจทำให้เกิดความล้มเหลวในการใช้งานซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตตามปกติ ในกรณีนี้ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะมีสิทธิ์ยุติใบอนุญาตแอปพลิเคชัน หรือใช้มาตรการควบคุมใบอนุญาตแอปพลิเคชันของคุณหรือสิทธิ์และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ควบคุมโดย Changzhou TM Innovation Technology Co. , Ltd. ตามที่ตกลงกันในข้อตกลง รวมถึงการระงับหรือการยกเลิกใบอนุญาตแอปพลิเคชันของคุณ

 

9.3 ในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงหรือข้อตกลงอื่น ๆ ที่ลงนามกับ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. บริษัท Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และซัพพลายเออร์ของบริษัทจะมีสิทธิแจ้งให้บริษัทที่เกี่ยวข้องทราบได้ มาตรการจำกัดสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณ รวมถึงการกำหนดให้บริษัทที่เกี่ยวข้องระงับหรือยุติการให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดสำหรับคุณ และประกาศทางกฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดข้อตกลงของคุณบนเว็บไซต์ที่ดำเนินการหรือควบคุมโดยพวกเขาจริงๆ

9.4 ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตจะถูกดาวน์โหลดจากแพลตฟอร์มการดาวน์โหลด และคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของแพลตฟอร์มดาวน์โหลด แพลตฟอร์มระบบ และการผลิตเทอร์มินัลเกี่ยวกับวิธีการสมัครและข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาต หากบุคคลที่สามที่กล่าวถึงข้างต้นยืนยันว่าคุณละเมิดข้อตกลงและ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และต้องมีการปฏิบัติต่อซัพพลายเออร์ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. อาจยุติใบอนุญาตการใช้งานของคุณกับบุคคลที่สาม ขอ.

 

9.5 เมื่อใบอนุญาตของแอปพลิเคชันสิ้นสุดลง คุณจะต้องหยุดใช้ซอฟต์แวร์ที่ได้รับอนุญาตและทำลายสำเนาทั้งหมด

 

9.6 คุณต้องรับผิดชอบในการชดเชยทั้งหมด หาก Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. และผู้ใช้รายอื่นประสบความสูญเสียที่เกิดจากการละเมิดเงื่อนไขในข้อตกลงของคุณ

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและความเป็นโมฆะ

10.1 ประสิทธิผล คำอธิบาย การเปลี่ยนแปลง การดำเนินการ และการระงับข้อพิพาทของข้อตกลงอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาชนจีน หากไม่มีกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ให้อ้างอิงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจระหว่างประเทศทั่วไปและ (หรือ) แนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรม

 

10.2 ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงอาจได้รับการตัดสินโดยคุณและ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. ผ่านการเจรจาฉันมิตรหรือยื่นต่อศาลประชาชนของ Tian'an Cyber ​​Park, Wujin District, Changzhou, China ที่ข้อตกลงนี้ ลงนามในคำพิพากษา

 

10.3 เมื่อศาลประชาชนตัดสินว่าเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงเป็นโมฆะ จะไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของข้อกำหนดอื่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลง และคุณและ Changzhou TM Innovation Technology Co., Ltd. จะดำเนินการตามเงื่อนไขที่ถูกต้อง ศรัทธา.

 

10.4 ข้อตกลงนี้ลงนามใน Tian'an Cyber ​​Park, Wujin District, Changzhou, China